โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NTNU-OIA Incoming Exchange Program for Fall 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 75 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NTNU-OIA Incoming Exchange Program for Fall 2022

National Taiwan Normal University (NTNU) ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NTNU-OIA Incoming Exchange Program for Fall 2022
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา (ช่วงเดือน ก.ย. 2565 – ม.ค./ มิ.ย. 2566) ทั้งนี้ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา
ที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.5) ประกอบการสมัคร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/ZxD9s และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NTNU-OIA Incoming Exchange Program for Fall 2022 (download)