การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 86 คน
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กหญิงและสตรีอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ และ
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 USD (2 รางวัล)

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/fQQHA และหากประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลดังกล่าว โปรดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษตามที่ระบุ
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education (download)