CBNU Exchange Student Program for Fall 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 109 คน
CBNU Exchange Student Program for Fall 2022

Chungbuk National University ประเทศเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา CBNU Exchange Student Program for Fall 2022 (ระหว่างเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565)
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-3 หรือบัณฑิตศึกษา GPA ไม่น้อยกว่า 2.80 และมีความ สามารถทางภาษา (ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี) ในระดับดี
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/zUE6K และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัครตามที่ระบุ มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 29 เม.ย. 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. CBNU Exchange Student Program for Fall 2022 (download)