Sungshin Women’s University Exchange Student Program  for Fall Semester 2022

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 108 คน
Sungshin Women’s University Exchange Student Program  for Fall Semester 2022

Sungshin Women’s University ประเทศเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sungshin Women’s University Exchange Student Program  for Fall Semester 2022
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระหว่างเดือน ส.ค. – ธ.ค. 2565) หรือ 1 ปีการศึกษา (ระหว่างเดือน ส.ค. 2565 – มิ.ย. 2566) ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน และมีผลการทดสอบทางภาษาตาที่กำหนดประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/WGd66 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Sungshin Women’s University Exchange Student Program  for Fall Semester 2022 (download)