Chung - Ang University Exchange Student Program for Fall Semester 2022

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 75 คน
Chung - Ang University Exchange Student Program for Fall Semester 2022

Chung - Ang University เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chung - Ang University Exchange Student Program for Fall Semester 2022 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
(ระหว่างเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565) หรือ 1 ปีการศึกษา (ระหว่างเดือน ก.ย. 2565- มิ.ย. 2566) ทั้งนี้ การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา
GPA ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/XrQJq และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 22 เม.ย. 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Chung - Ang University Exchange Student Program for Fall Semester 2022 (download)