2022 DUO-Sweden Fellowship Programme

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 169 คน
2022 DUO-Sweden Fellowship Programme

สำนักงานเลขาธิการ ASEM – DUO Fellowship Programme ประชาสัมพันธ์ทุน ASEM-DUO Sweden Fellowship Programme ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
แบบคู่พันธมิตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสวีเดนและสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย (จะต้องเป็นสถาบันที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 4 เดือน)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องประสานกับสถาบันการศึกษาฝ่ายรับในประเทศสวีเดนก่อนการสมัคร (โปรดศึกษารายละเอียดหลักสูตร ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้สมัคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันคู่พันธมิตร
ก่อนการสมัคร)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3,500 ยูโร หรือประมาณ 127,976 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/dZv7w และ https://cmu.to/a69dy หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดแจ้งมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. 2022 DUO-Sweden Fellowship Programme (download)