CUC Summer Program 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 106 คน
CUC Summer Program 2022
Chiba University of Commerce (CUC) ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น CUC Summer Program 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจาก CUC
และตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ (ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดทั้งกิจกรรม) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 ส.ค. 2565
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะที่พักและอาหาร (ไม่รวมวันหยุด) สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครตามที่ระบุ มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565

เอกสารดาวน์โหลด
1. CUC Summer Program 2022 (download)